THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Tháng Bảy 6, 2018 11:01 sáng
UBND HUYỆN MỘC CHÂU

TRƯỜNG MẦM NON HOA ĐÀO

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

              Số: 104/TB-MNHĐ                         Mộc Châu, ngày 27 tháng 06 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Kế hoạch tuyển sinh năm học  2018 – 2019

 

 Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGD ĐT-BNV ngày 16/3/2015 của BGD&ĐT-BNV quy đinh về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các CSGDMN công lập;

Căn cứ Quyết định số 04/VBHN-BGĐT ngày 24/12/2015 Quyết Định ban hành điều lệ trường mầm non;

Căn cứ công văn số 1146/UBND-GD ngày 17/5/2018 về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh tại cở sở giáo dục mầm non, tiểu học trên địa bàn huyện năm 2018;

 Thực hiện kế hoạch số 370/KH-PGD&ĐT ngày 05/6/2018 kế hoạch tuyển sinh vào các trường Mầm non, Tiểu học trên địa bàn huyện Mộc Châu năm học 2018-2019; Công văn số 398/PGD&ĐT ngày 18/6/2018 về việc điều chỉnh số liệu giao tuyển sinh đối với cấp học mầm non.

Căn cứ vào thực trạng đội ngũ cán bộ giáo viên, cơ sở vật chất của nhà trường hiện có và kết quả điều tra phổ cập giáo dục năm 2018 trên địa bàn TTNT.

Trường mầm non  Hoa Đào thông báo kế hoạch tuyển sinh năm học 2018 – 2019 cụ thể như sau :

  1. Đối tượng, số lượng tuyển sinh :

          1.1. Điểm trường trung tâm

          * Đối tượng

          Trẻ có hộ khẩu thường trú thuộc các tiểu khu nhà trường phụ trách gồm:  Tiểu khu 77; TK Bệnh viên II; Xưởng Sữa; Tiểu khu 40; Tiểu khu Cơ Quan; Tiểu khu 19/5.

          * Số lượng

– Tuyển sinh bổ xung: 37 cháu Nhóm trẻ 24-36 tháng; Trẻ sinh từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/09/2016 ( Có hộ khẩu thường trú tại các Tiểu khu 77; TK Bệnh viện  II;  Tiểu khu 40; Tiểu khu Cơ Quan và các tiểu khu lận cận nếu còn chi tiêu.)

          – Tuyển bổ sung: 14 cháu độ tuổi MG Bé sinh năm 2015 ( Có hộ khẩu thường trú tại các Tiểu khu 77; TK Bệnh viện  II;  Tiểu khu 40; Tiểu khu Cơ Quan)

          – Tuyển bổ sung: 6 cháu độ tuổi MG Nhỡ sinh năm 2014  ( Có hộ khẩu thường trú tại các Tiểu khu 77; TK Bệnh viện  II; Xưởng Sữa; Tiểu khu 40; Tiểu khu Cơ Quan)

          – Tuyển 3 cháu độ tuổi MG Lớn sinh năm 2013 ( Có hộ khẩu thường trú tại Tiểu khu 77; TK Bệnh viên II; Xưởng Sữa; Tiểu khu 40; Tiểu khu Cơ Quan; Tiểu khu 19/5). 

          1.2. Điểm trường Xưởng Sữa

         * Đối tượng

          Trẻ có hộ khẩu thường trú, tạm trú  thuộc các tiểu khu nhà trường phụ trách gồm Tiểu khu Tiểu khu: 77; TK: Bệnh viên II; Xưởng Sữa; Tiểu khu 40; Tiểu khu Cơ Quan; Tiểu khu 19/5 và  các tiểu khu lận cận.

          * Số lượng

          – Tuyển sinh bổ xung: 16 cháu Nhóm trẻ 24-36 tháng; Trẻ sinh từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/09/2016

– Tuyển sinh bổ xung: 8 cháu độ tuổi mẫu giáo Bé; Trẻ sinh từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015

  1. 3. Điểm trường 26/7

          * Đối tượng

          Trẻ có hộ khẩu thường trú thuộc  Tiểu khu: 26/7;84-85

          * Số lượng

           – Tuyển : 16 cháu Nhóm trẻ 24-36 tháng; Trẻ sinh từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/10/2016

  1. 4. Điểm trường 84-85

          * Đối tượng

          Trẻ có hộ khẩu thường trú thuộc  Tiểu khu: 84- 85;

          * Số lượng

– Tuyển sinh: 01 cháu độ tuổi  mẫu giáo lớn sinh năm 2013.

          – Tuyển sinh: 16 cháu độ tuổi mẫu giáo bé sinh năm 2015.

          + Tất cả các cháu được xét tuyển vào trường sinh năm: 2013; 2014; 2015; 2016  yêu cầu phải có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú lâu dài tại 7 tiểu khu nhà trường có điểm lớp và các tiểu khu lận cận nếu còn thiếu chỉ tiêu.

  1. Thời gian tuyển sinh :

          – Từ ngày 29/6 đến hết ngày 08/7/2018.

( Nhà trường không chịu trách nhiệm đối với những trường hợp không đến làm thủ tục đúng thời gian tuyển sinh trên ).

  1. Hồ sơ tuyển sinh :

          – Đơn xin học ( theo mẫu của nhà trường ).

          – Bản đăng ký đưa đón trẻ ( theo mẫu của nhà trường ).

          – Hộ khẩu phô tô công chứng ( kèm theo bản chính để đối chiếu ).

          – Bản sao giấy khai sinh công chứng ( kèm theo bản chính để đối chiếu ).

          – Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo, con thương binh, liệt sĩ….. ( nếu có)

–  Bản phô tô thẻ BHYT.

          Vậy nhà trường thông báo để các bậc phụ huynh được biết./.

Nơi nhận;

– BLĐ Tiểu khu BVII; 77; XS;19-5; 40;CQ;26-7;84-85

– HĐTS; TTS nhà trường;

-Webssite nhà trường;

– Lưu: NT

                      

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Thị Hòa