KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

Tháng Bảy 31, 2017 3:03 chiều
UBND HUYỆN MỘC CHÂUTRƯỜNG MẦM NON HOA ĐÀO  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 72/KH-MNHĐ                          Mộc Châu, ngày 28 tháng 7 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh năm học 2017-2018

 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNVngày 16/3/2015 của BGD&ĐT-BNV quy đinh về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các CSGDMN công lập;

Căn cứ Quyết định số 04/VBHN-BGĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015; Quyết Định ban hành điều lệ trường mầm non;

Căn cứ Quyết định số 1921/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2017; Quyết Định Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La;

Căn cứ vào thực trạng đội ngũ cán bộ, giáo viên hiện có, cơ sở vật chất của nhà trường và kết quả điều tra phổ cập giáo dục năm 2017 trên địa bàn TTNT.

Hội đồng tuyển sinh Trường mầm non Hoa Đào năm học 2017-2018 xây dựng kế hoạch tuyển sinh như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 2. Duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục trẻ theo đúng độ tuổi.

– Thực hiện phổ cập trẻ 5 tuổi.

– BCĐ tuyển sinh nhà trường chuẩn bị đầy đủ CSVC, nội dung thông báo để việc tuyển sinh diễn ra an toàn, trật tự đúng quy định.

 1. Đảm bảo tổ chức tuyển sinh đúng quy chế, chính xác, công khai, công bằng, khách quan, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. Thực hiện có hiệu quả phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi trước khi vào lớp 1.

Phát huy và sử dụng hiệu quả CSVC, đội ngũ cán bộ, giáo viên trong trường.

 1. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUYỂN SINH
 2. Đối tượng tuyển sinh:

Các cháu trong độ tuổi quy định, hiện đang sinh sống cùng gia đình trên địa bàn ở các điểm trường thuộc trường mầm non Hoa Đào có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú lâu dài trên địa bàn ở các tiểu khu:

+ Tiểu khu  Bệnh viện II

+ Tiểu khu  77

+ Tiểu khu  19-5

+ Tiểu khu  40

+ Tiểu khu  Cơ quan

+ Tiểu khu  Xưởng Sữa

+ Tiểu khu 26-7

+ Tiểu khu 84-85

Và thường trú ở các tiểu khu lân cận

 1. Thời gian tuyển sinh:

* Thời gian tuyển sinh:

Bắt đầu từ ngày 02/8/2017 cho đến hết ngày 11/8/2017, nhà trường tiếp nhận hồ sơ và tổng hợp kết quả tuyển sinh đúng tuyến, tuyển đủ chỉ tiêu theo số giáo viên và phòng học hiện có:

* Thời gian nhận hồ sơ:  Từ ngày 02/8/2016 đến ngày 11/8/2017

+ Buổi sáng: Từ 8h00′ đến 11h00′.

+ Buổi chiều: Từ 14h00′ đến 16h30′.

Số trẻ  tuyển sinh ở các điểm trường cụ thể như sau:

 

 Điểm trường Trẻ sinh năm Nhóm (lớp) Số tuyển sinh năm học 2017– 2018 Số cháu đã học tại trường năm học 2016 – 2017 Số tuyển mới Ngày nhận hồ sơ( xét tuyển)
Trung tâm 2012(Từ 01/01/2012 Đến 31/12/2012) MG 5 – 6 tuổi 76 TT 63 trẻ + 10 trẻ điểm lớp Xưởng sữa 03 Từ ngày 02/8/2017 đến ngày 11/8/2017
2013(Từ 01/01/2013 Đến 31/12/2013) MG 4-5Tuổi 75 TT 54+ 19 trẻ điểm lớp Xưởng sữa 19 trẻ 02 Từ ngày 02/8/2017 đến ngày 11/8/2017
2014(Từ 01/01/2014 Đến 31/12/2014) MG 3-4Tuổi 70 TT 35 trẻ + 13 trẻ điểm lớp Xưởng sữa 22 Từ ngày 02/8/2017 đến ngày 11/8/2017
Xưởng Sữa 2015(Từ 01/01/2015 Đến 31/8/2015) Nhóm trẻ24-36tháng 50 2 trẻ nhóm TT 48 Từ ngày 02/8/2017 đến ngày 11/8/2017
26-7 2012(Từ 01/01/2012 Đến 31/12/2012)2013(Từ 01/01/2013 Đến 31/12/2013)         2014(Từ 01/01/2014 Đến 31/12/2014) MG ghép 36 36 0  
2015(Từ 01/01/2015 Đến 31/8/2015) Nhóm trẻ 24 – 36 tháng 12 0 12 Từ ngày 02/8/2017 đến ngày 12/8/2017
84-85 2012(Từ 01/01/2012 Đến 31/12/2012) MG 5 – 6 tuổi 30 30 0  
2013(Từ 01/01/2013 Đến 31/12/2013) MG 4-5Tuổi 21 20 01  
2014(Từ 01/01/2014 Đến 31/12/2014) MG 3-4Tuổi 17 0 17 Từ ngày 02/8/2017 đến ngày 12/8/2017
  Tổng   386 282 104  
 1. Hồ sơ tuyển sinh :

– Gồm có:

+ Đơn xin học ( Theo mẫu của trường)

+ Bản đăng ký đưa đón trẻ.

+ Bản sao Giấy khai sinh ( bản gốc công chứng)

– Bản pho to sổ hộ khẩu ( công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an thị trấn, huyện trước thời  điểm tuyển sinh.

– Bản pho to thẻ BHYT

III. CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH CỦA BAN CHỈ ĐẠO VÀ CHẾ ĐỘ TỔNG HỢP BÁO CÁO

 1. Công tác điều hành của ban chỉ đạo:
 2. Chủ động phối hợp cùng UBND TTNT và ban lãnh đạo các tiểu khu được phân công trong công tác điều tra PCGDMN theo địa bàn được phân công, căn cứ cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường, xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2017 – 2018 báo cáo UBND TTNT, Phòng GD & ĐT, phòng nội vụ huyện Mộc Châu.
 3. Thông báo công khai tại trường, về các tiểu khu công tác tuyến sinh, chỉ tiêu, độ tuổi, hồ sơ tuyển sinh trước khi bắt đầu tuyển sinh 02 ngày để cha mẹ học sinh biết và chuẩn bị hồ sơ nhập học cho học sinh tại trường.
 4. Phối hợp với ban lãnh đạo tiểu khu tuyên truyền sâu rộng công tác tổ chức tuyển sinh trong các tiểu khu về chỉ tiêu và thời gian tuyển sinh để các bậc cha mẹ học sinh hiểu rõ, trách gây áp lực trong công tác tuyển sinh.
 5. Thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo khách quan, công khai, công bằng, tuyển đủ chỉ tiêu đã căn cứ vào số giáo viên và phòng học hiện có.
 6. Chế độ tổng hợp báo cáo:

 Báo cáo công tác tuyển sinh về Phòng nội vụ ; phòng GD&ĐT theo đúng thời gian quy định.

Trên đây là kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2017-2018 của Trường mầm non Hoa Đào./.

 

 Nơi nhận;Phòng nội vụ (b/c)– Phòng GD&ĐT;– UBND TTNT (b/c);

– HĐTTT; TTS nhà trường (t/h);

– Website nhà trường;

– Lưu: NT.

                      

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hòa