Mã minh chứng tiêu chuẩn 1 theo Thông tư 19

Tháng Hai 18, 2019 4:05 chiều

Phụ lục 4

BẢNG DANH MỤC MÃ MINH CHỨNG

 

  1. TIÊU CHUẨN 1: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG

 

Tiêu chí Số TT Mã minh chứng Tên minh chứng Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, điều tra, phỏng vấn, quan sát,… Nơi ban hành hoặc nhóm, cá nhân thực hiện Đường dẫn
Tiêu chí 1.1 1 H1-1.1-01 Kế hoạch năm học 2018-2019 Trường MN Hoa Đào

Trường MN Sao Mai

2 H1-1.1-02 Kế hoạch hoạt động của Hội đồng trường Trường MN Hoa Đào
3 H1-1.1-03 Nghị quyết Hội đồng trường Trường MN Hoa Đào
4 H1-1.1-04 Kế hoạch xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016-2020 Trường MN Hoa Đào
5 H1-1.1-05 Kế hoạch xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm năm học 2018-2019 Trường MN Hoa Đào
6 H1-1.1-06 Quy chế công khai Trường MN Hoa Đào
7 H1-1.1-07 Kế hoạch giám sát việc thực hiện phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển Trường MN Hoa Đào
Tiêu chí 1.2 1 H1-1.2-01 Quyết định thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ 2019 -2023 UBND huyện Mộc Châu
2 H1-1.1-02 Kế hoạch hoạt động của Hội đồng trường Trường MN Hoa Đào Tiêu chí 1.1 minh chứng 02
3 H1-1.2-02 Biên bản họp Hội đồng trường Trường MN Hoa Đào
4 H1-1.1-03 Nghị quyết Hội đồng trường Trường MN Hoa Đào Tiêu chí 1.1 minh chứng 03
Tiêu chí 1.3

 

1 H1-1.3-01 Quyết định thành lập Chi bộ Trường MN Hoa Đào Đảng ủy TT Nông trường
2 H1-1.3-02 Quyết định thành lập Công đoàn CS trường MN Hoa Đào Liên đoàn Lao động huyện Mộc Châu
3 H1-1.3-03 Kế hoạch lãnh đạo của Chi bộ Chi bộ trường MN Hoa Đào
4 H1-1.3-04 Biên bản họp chi bộ Chi bộ trường MN Hoa Đào
5 H1-1.3-05 Kế hoạch hoạt động của Công đoàn cơ sở Công đoàn cơ sở trường MN Hoa Đào
6 H1-1.3-06 Biên bản họp Công đoàn cơ sở Công đoàn cơ sở trường MN Hoa Đào
7 H1-1.3-07 Quyết định đánh giá Chi bộ đảng năm học 2017-2018 Đảng ủy TT Nông trường
8 H1-1.3-08 Quyết định xếp loại CĐCS năm học 2017-20018 Liên đoàn LĐ huyện Mộc Châu
Tiêu chí 1.4

 

1 H1-1.4-01 Quyết định bổ nhiệm của Hiệu trưởng UBND huyện Mộc Châu
2 H1-1.4-02 Quyết định bổ nhiệm của các phó Hiệu trưởng UBND huyện Mộc Châu
3 H1-1.4-03 Quyết định thành lập các tổ chuyên môn Trường MN Hoa Đào
4 H1-1.4-04 Kế hoạch hoạt động của các tổ chuyên môn Trường MN Hoa Đào
5 H1-1.4-05 Biên bản họp của các tổ chuyên môn Trường MN Hoa Đào
6 H1-1.4-06 Kế hoạch hoạt động chuyên đề của tổ chuyên môn Trường MN Hoa Đào
Tiêu chí 1.5 1 H1-1.5-01 Danh sách các nhóm lớp Trường MN Hoa Đào
2 H1-1.5-02 Hồ sơ trẻ khuyết tật Trường MN Hoa Đào
3 H1-1.5-03 Danh sách nhóm, lớp vượt số trẻ theo quy định Trường MN Hoa Đào
 

 

 

 

Tiêu chí 1.6

 

 

 

1 H1-1.6-01 Danh mục mã minh chứng Trường MN Hoa Đào
2 H1-1.6-02 Báo cáo dự toán, quyết toán quý, 6 tháng, năm; biên bản kiểm kê tài sản (sáp nhập trường, theo năm); biên bản tự kiểm tra tài chính Trường MN Hoa Đào
3 H1-1.6-03 Quy chế chi tiêu nội bộ Trường MN Hoa Đào
4 H1-1.6-04 Biên bản bàn giao tài sản cho các nhóm, lớp Trường MN Hoa Đào
5 H1-1.6-05 Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công Trường MN Hoa Đào
6 H1-1.6-06 Hợp đồng mua phầm mềm tài sản và phần mềm kế toán Trường MN Hoa Đào
Tiêu chí 1.7 1 H1-1.7-01 Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của nhà trường; kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên Trường MN Hoa Đào
2 H1-1.7-02 Quyết định phân công công tác Trường MN Hoa Đào
3 H1-1.7-03 Quy chế chuyên môn Trường MN Hoa Đào
4 H1-1.7-04 Sáng kiến kinh nghiệm của CBQL, GV Trường MN Hoa Đào
Tiêu chí 1.8 1 H1-1.8-01 Kế hoạch chỉ đạo công tác giáo dục Trường MN Hoa Đào
2 H1-1.8-02 Kế hoạch chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục các các nhóm, lớp Trường MN Hoa Đào
3 H1-1.8-03 Quyết định xếp loại trường học của UBND huyện UBND huyện
Tiêu chí 1.9

 

1 H1-1.9-01 Hồ sơ Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Trường MN Hoa Đào
2 H1-1.9-02 Quy chế dân chủ trong trường học Trường MN Hoa Đào
3 H1-1.9-03 Quy chế tiếp công dân Trường MN Hoa Đào
4 H1-1.9-04 Báo cáo việc thực hiện dân chủ Trường MN Hoa Đào
5 H1-1.9-05 Giải pháp thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường Trường MN Hoa Đào
Tiêu chí 1.10

 

1 H1-1.10-01 Phương án đảm bảo an ninh trật tự trong trường học
2 H1-1.10-02 Kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích trong trường học
3 H1-1.10-03 Phương án chữa cháy trong trường học
4 H1-1.10-04 Kế hoạch phòng chống thiên tai
5 H1-1.10-05 Kế hoach phòng chống dịch bệnh và bạo lực học đường
6 H1-1.10-06 Giấy chứng nhận bếp ăn an toàn trong trường học
7 H1-1.10-07 Thông tin đường dây nóng
8 H1-1.10-08 Biên bản họp triển khai phương án, kế hoạch về đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, đảm bảo VSATTP… trong trường học
9 H1-1.10-09 Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học