KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018 – 2019

Tháng Bảy 6, 2018 10:58 sáng
UBND HUYỆN MỘC CHÂU

TRƯỜNG MẦM NON HOA ĐÀO

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

      Số:102/KH-MNHĐ                         Mộc Châu, ngày 25 tháng 6 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh năm học 2018-2019

 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của BGD&ĐT-BNV quy đinh về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các CSGDMN công lập;

Căn cứ Quyết định số 04/VBHN-BGĐT ngày 24/12/2015 Quyết Định ban hành điều lệ trường mầm non;

Thực hiện công văn số 1146/UBND-GD ngày 17/5/2018 về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh tại cở sở giáo dục mầm non, tiểu học trên địa bàn huyện năm 2018; Kế hoạch số 370/KH-PGD&ĐT ngày 05/6/2018 kế hoạch tuyển sinh vào các trường Mầm non, Tiểu học trên địa bàn huyện Mộc Châu năm học 2018-2019; Công văn số 398/PGD&ĐT ngày 18/6/2018 về việc điều chỉnh số liệu giao tuyển sinh đối với cấp học mầm non.

Căn cứ vào thực trạng đội ngũ cán bộ giáo viên, cơ sở vật chất của nhà trường và kết quả điều tra phổ cập giáo dục năm 2018 trên địa bàn TTNT.

Hội đồng tuyển sinh Trường mầm non Hoa Đào năm học 2018-2019 xây dựng kế hoạch tuyển sinh như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 2. Duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục trẻ theo đúng độ tuổi.

– Thực hiện phổ cập trẻ 5 tuổi.

– BCĐ tuyển sinh nhà trường chuẩn bị đầy đủ CSVC, nội dung thông báo để việc tuyển sinh diễn ra an toàn, trật tự đúng quy định.

 1. Đảm bảo tổ chức tuyển sinh đúng quy chế, chính xác, công khai, công bằng, khách quan, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. Thực hiện có hiệu quả phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi trước khi vào lớp 1.

Phát huy và sử dụng hiệu quả CSVC, đội ngũ cán bộ, giáo viên trong trường.

 1. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUYỂN SINH
 2. Đối tượng tuyển sinh:

 Các cháu trong độ tuổi quy định, hiện đang sinh sống cùng gia đình trên địa bàn ở các điểm trường thuộc trường mầm non Hoa Đào có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú lâu dài trên địa bàn ở các tiểu khu:

+ Tiểu khu  Bệnh viện II

+ Tiểu khu  77

+ Tiểu khu  19-5

+ Tiểu khu  40

+ Tiểu khu  Cơ quan

+ Tiểu khu  Xưởng Sữa

+ Tiểu khu 26-7

+ Tiểu khu 84-85

Và thường trú ở các tiểu khu lân cận

 1. Thời gian tuyển sinh:

* Thời gian tuyển sinh:

Bắt đầu từ ngày 02/7/2018 cho đến hết ngày 08/7/2081, nhà trường tiếp nhận hồ sơ và tổng hợp kết quả tuyển sinh đúng tuyến, tuyển đủ chỉ tiêu theo số giáo viên và phòng học hiện có:

* Thời gian nhận hồ sơ:  Từ ngày 02/7/2018 đến ngày 08/7/2018

+ Buổi sáng: Từ 8h00′ đến 11h00′.

+ Buổi chiều: Từ 14h00′ đến 16h30′.

Số trẻ  tuyển sinh ở các điểm trường cụ thể như sau:

 

Điểm trường

  Trẻ sinh năm Nhóm (lớp) Số tuyển sinh năm học 2018– 2019 Số cháu đã học tại trường năm học 2017 – 2018 Số tuyển mới

Ngày nhận hồ sơ

( xét tuyển)

Trung tâm 2013

(Từ 01/01/2013 Đến 31/12/2013)

MG 5 – 6 tuổi 87 TT 84 trẻ 03 Từ ngày 02/7/2018 đến ngày 11/7/2018
2014

(Từ 01/01/2014 Đến 31/12/2014)

MG 4-5

Tuổi

71 TT 65 trẻ 06 Từ ngày 02/7/2018 đến ngày 11/7/2018
2015

(Từ 01/01/2015 Đến 31/12/2015)

MG 3-4

Tuổi

64 TT 50 trẻ 14 Từ ngày 02/7/2018 đến ngày 11/7/2018
2016

(Từ 01/01/2016 Đến 31/9/2016)

Nhóm trẻ 24 – 36 tháng 37 0 37 Từ ngày 02/7/2018 đến ngày 11/7/2018
Xưởng Sữa 2015

(Từ 01/01/2015 Đến 31/12/2015)

MG 3-4

Tuổi

21 7 trẻ nhóm TT 14 Từ ngày 02/7/2018 đến ngày 11/7/2018
2016

(Từ 01/01/2016 Đến 31/09/2016)

Nhóm trẻ 24 – 36 tháng 16 0 16 Từ ngày 02/7/2018 đến ngày 11/7/2018
26-7 2013

(Từ 01/01/2013 Đến 31/12/2013)

2014

(Từ 01/01/2014 Đến 31/12/2014)         2015

(Từ 01/01/2015

Đến 31/12/2015)

MG ghép 31 31 0
2016

(Từ 01/01/2016 Đến 31/9/2016)

Nhóm trẻ 24 – 36 tháng 16 0 16 Từ ngày 02/7/2018

đến ngày 11/7/2018

84-85 2013

(Từ 01/01/2013 Đến 31/12/2013)

MG 5 – 6 tuổi 21 20 01 Từ ngày 02/7/2018

đến ngày 11/7/2018

2013

(Từ 01/01/2013 Đến 31/12/2013)

MG 4-5

Tuổi

17 17 0
2014

(Từ 01/01/2014 Đến 31/12/2014)

MG 3-4

Tuổi

16 0 16 Từ ngày 02/7/2018 đến ngày 11/7/2018
Tổng 14 nhóm

 ( lớp)

397 274 123
 1. Hồ sơ tuyển sinh :

– Gồm có:

+ Đơn xin học ( Theo mẫu của trường)

+ Bản đăng ký đưa đón trẻ.

+ Bản sao Giấy khai sinh ( bản gốc công chứng)

– Bản pho to sổ hộ khẩu ( công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu thường trú của Công an thị trấn, huyện trước thời  điểm tuyển sinh.

–  Bản pho to thẻ BHYT. Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo ( nếu có)

III. CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH CỦA BAN CHỈ ĐẠO VÀ CHẾ ĐỘ TỔNG HỢP BÁO CÁO

 1. Công tác điều hành của ban chỉ đạo:
 2. Chủ động phối hợp cùng UBND TTNT và ban lãnh đạo các tiểu khu được phân công trong công tác điều tra PCGDMN theo địa bàn được phân công, căn cứ cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường, xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019 báo cáo UBND TTNT, Phòng GD & ĐT, UBND  huyện Mộc Châu.
 3. Thông báo công khai tại trường, về các tiểu khu công tác tuyến sinh, chỉ tiêu, độ tuổi, hồ sơ tuyển sinh trước khi bắt đầu tuyển sinh 04 ngày để cha mẹ học sinh biết và chuẩn bị hồ sơ nhập học cho học sinh tại trường.
 4. Phối hợp với ban lãnh đạo tiểu khu tuyên truyền sâu rộng công tác tổ chức tuyển sinh trong các tiểu khu về chỉ tiêu và thời gian tuyển sinh để các bậc cha mẹ học sinh hiểu rõ, trách gây áp lực trong công tác tuyển sinh.
 5. Thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo khách quan, công khai, công bằng, tuyển đủ chỉ tiêu đã căn cứ vào số giáo viên và phòng học hiện có.
 6. Chế độ tổng hợp báo cáo:

 Báo cáo công tác tuyển sinh về UBND TTNT; phòng GD&ĐT theo đúng thời gian quy định.

Trên đây là  kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2018-2019 của Trường mầm non Hoa Đào./.

 Nơi nhận;

– Phòng GD&ĐT ( b/c)

– UBND TTNT (b/c);

– HĐTS; TTS nhà trường (t/h);

– Webssiti nhà trường;

– Lưu: NT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Hòa