Kế hoạch xây dựng môi trường văn hóa trong trường học – Trường mầm non Hoa Đào

Tháng Tư 4, 2017 1:28 chiều
UYBND HUYỆN MỘC CHÂU

TRƯỜNG MN HOA ĐÀO

Số: 21/KH-MNHĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Mộc châu, ngày 14 tháng 03 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Xây dựng môi trường văn hóa trong trường học

 

Thực hiện Công văn số 94/PGD&ĐT ngày 23/02/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Mộc Châu về việc đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học; để xây dựng mỗi trường học trở thành một trung tâm văn hóa, giáo dục rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống. Trường Mầm non Hoa Đào xây dựng kế hoạch xây dựng môi trường văn hóa trong trường học như sau:

  1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

          –  Xây dựng các giá trị văn hoá đạo đức cốt lõi làm chuẩn mực để cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên lấy đó làm mục tiêu để phấn đấu và đạt được. Bồi dưỡng các kỹ năng thiết lập giao tiếp ứng xử của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đối với trẻ, phụ huynh, đồng nghiệp, cấp trên và khách đến liên hệ công tác tại nhà trường.

– Tạo các hoạt động văn hoá, câu lạc bộ văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với tình hình chính trị, văn hoá, xã hội, và điều kiện thực tế của địa phương, để thu hút và giáo dục toàn diện đối với người học, góp phần xây dựng môi trường học tập an toàn và thân thiện.

          – Biết được tầm quan trọng của việc xây dựng môi trường văn hoá trong trường học là góp phần giúp trẻ phát triển toàn diện nhân cách con người mới XHCN.

  1. NỘI DUNG
  2. Tăng cường tổ chức các hoạt động văn hoá

– Nhà trường và công đoàn cùng phối hợp để tăng cường tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú phù hợp với tình hình chính trị, văn hoá, xã hội đối tượng tham gia và điều kiện thực tế của địa phương: như giao lưu văn nghệ các ngày lễ của xã, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, thăm quan trường Tiểu học, các di tích lịch sử tại địa phương như: Di tích lịch sử lưu niệm Trung đoàn 52 Tây Tiến;  Di tích nơi Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ công nhân nông trường Mộc Châu…Các hoạt động văn nghệ các ngày lễ hội trong năm của trẻ…

– Xây dựng các quy tắc văn hoá đạo đức cốt lõi làm chuẩn, để  của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đồng thuận lấy đó làm mục tiêu phấn đấu.

– Tổ chức đội xung kích thường xuyên luyện tập về công tác thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ góp phần nâng cao thể lực, giáo dục thế chất cho trẻ và xây dựng môi trường an toàn, thân thiện.

– Tổ chức thi đua chấm điểm về môi trường học tập trong và ngoài lớp của giáo viên và trẻ tại các lớp. Tổ chức thi giao lưu văn nghệ của trẻ giữa các khối lớp, các chuyên đề phát triển vận động với các bài tập thể dục thể thao.

– Phối hợp với Ban đại diện phụ huynh, phụ huynh các lớp các ban ngành đoàn thể xã hội cùng xây dựng môi trường văn hoá trường học. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát công tác xây dựng môi trường văn hoá, biểu dương khen thưởng kịp thời đối với cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác xây dựng và thực hiện môi trường văn hoá trong trường học.

  1. Xây dựng và triển khai bộ quy tắc ứng xử văn hoá trong trường học

– Xây dựng Quy tắc ứng xử trong trường học là những chuẩn mực, giá trị và hành vi ứng xử văn hoá thông qua các hoạt động giao tiếp, sinh hoạt, làm việc, học tập. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”,. đưa các nội dung của cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực“; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 25-CT-TU ngày 18/12/2013 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về nêu cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

– Thông qua việc thực hiện bộ Quy tắc của nhà trường nhằm điều chỉnh cách thức ứng xử của cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường theo thuần phong mỹ tục; tạo môi trường thân thiện gần gũi đối với trẻ. Có nếp sống cởi mở văn minh, trách nhiệm, trung thực, dân chủ trong nhà trường, trong giao tiếp với các bậc phụ huynh, đồng nghiệp, khách…

2.1. Khi xây dựng bộ quy tắc ứng xử cần phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

– Bảo đảm định hướng giáo dục đạo đức, lối sống và hoàn thiện nhân cách học sinh, phù hợp với chuẩn mực đạo đức đã được xã hội thừa nhận, quy định của pháp luật.

– Phù hợp với mục tiêu, tình hình thực tế và đặc điểm của nhà trường, ngành, đảm bảo tính thực tiễn và tính khả thi, dân chủ và nhân văn.

2.2. Yêu cầu đối với bộ quy tắc ứng xử

– Phải rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ kiểm tra.

– Nội dung phải được thảo luận dân chủ và đồng thuận của các thành viên trong nhà trường.

– Thể hiện được mối quan hệ nhân văn và thân thiện giữa con người với con người (thầy – thầy, thầy – trò, thầy – phụ huynh, trò – trò, trò – phụ huynh) và quan hệ giữa con người với thiên nhiên, cảnh quan.

– Phải được theo dõi, kiểm tra, đánh giá trong quá trình triển khai; kịp thời điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với tình hình thực tế.

2.3. Nội dung Bộ quy tắc ứng xử

-Quan hệ ứng xử của người học

          + Với bản thân người học.

          + Với bạn bè.

          + Với nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên trong nhà trường.

          + Với khách đến làm việc.

          + Với gia đình.

          + Với môi trường.

          + Với cộng đồng xã hội.

– Quan hệ ứng xử của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

          +  Với bản thân.

          +  Với trẻ em, học sinh.

          +  Với cấp trên, cấp dưới, đồng nghiệp.

          +  Với cơ quan, trường học khác.

          +  Với người thân trong gia đình.

          +  Với cha mẹ người học.

          +  Với khách đến làm việc, các tổ chức khác và người nước ngoài.

          +  Với môi trường.

          +  Với cộng đồng xã hội.

  1. Xây dựng hệ thống khẩu hiệu tuyên truyền trong nhà trường

– Khẩu hiệu thông điệp chính của nhà trường:

+ Ngôi trường là nhà, cô giáo là mẹ, các cháu là con.

+ Trường mầm non – Ngôi nhà ấm áp của bé.

–  Trong phòng học

+ Cô giáo như mẹ hiền.

– Trong phòng hội đồng (phòng họp)

+ Hãy dành những điều tốt đẹp nhất cho trẻ.

+ Bé vui đến trường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Đối với nhà trường

– Xây dựng  và triển khai Kế hoạch và bộ quy tắc ứng xử trong trường học.

– Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất để xây dựng môi trường văn hoá trường học.

– Làm bảng, khẩu hiệu, tranh tuyên truyền có nội dung về các quy tắc ứng xử trong trường học.

– Phối hợp với các ban ngành đoàn thể để thực hiện tốt Bộ quy tắc về văn hoá trường học một cách có hiệu quả.

– Thường xuyên kiểm tra môi trường, cách thức thực hiện quy tắc ứng xử văn hoá của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

– Đưa ra các biện pháp tích cực để chỉnh sửa sau các lần kiểm tra, góp ý.

–  Chủ động trực tiếp mở ra các cuộc thi về văn nghệ, thể thao giữa các khối lớp, các đơn vị bạn.

– Chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, cá nhân cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia vào các hoạt động văn nghệ thể thao do các cấp phát động

  1. Đối với giáo viên

– Thực hiện nghiêm túc Bộ quy tắc ứng xử trong trường học do nhà trường ban hành. Thực hiện đúng quy định về đạo đức nhà giáo.

– Tham gia nghiên cứu học hỏi Quy tắc ứng xử văn hoá trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua chị em đồng nghiệp, bạn bè.

– Chủ động sáng tạo lồng ghép các quy tắc ứng xử văn hoá cho trẻ vào các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ hàng ngày.

– Tuyên truyền tới các bậc phụ huynh cùng phối hợp thực hiện bộ quy tắc xây dựng môi trường văn hoá tại lớp mình phù hợp với tình hình thực tế của lớp, địa phương.

– Tham gia vào các hoạt động văn hoá, văn nghệ thế thao do các cấp phát động và tổ chức.

  1. Đối với trẻ

– Có ý thức tham gia các hoạt động của cô có lồng ghép nội dung về Quy tắc ứng xử đối với cô, bạn bè và người thân.

– Hào hứng tham gia vào các hoạt động tập thể văn hoá, văn nghệ của nhóm lớp, nhà trường.

Trên đây là Kế hoạch xây dựng Môi trường văn hoá trong trường học của trường mầm non Hoa Đào. Đề nghị mỗi đồng chí cán bộ giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc để nhà trường trở thành một môi trường văn hoá lành mạnh thân thiện, thực sự là địa chỉ tin cậy cho công tác giáo dục./.

                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

 Nơi nhận:

– BGH, tổ CM, GV,NV (t/h);

– Webssite nhà trường;

– Lưu: NT.

 

 

 

                                                                                               Nguyễn  Thị Hòa