Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017 – Trường mầm non Hoa Đào

Tháng Tư 4, 2017 1:11 chiều
UBND HUYỆN MỘC CHÂU

TRƯỜNG MN HOA ĐÀO

Số: 23a/KH-MNHĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

         Mộc châu, ngày 14  tháng 03 năm 2017

                                               

                                             KẾ HOẠCH

                       Phổ biến giáo dục pháp luật năm  2017

 

  Căn cứ Luật phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP ngày 16/11/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp hướng dẫn về việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường;

Căn cứ Kế hoạch số 107/KH- SGDĐT ngày 20/01/2017 của SGD&ĐT Sơn la về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017;

Căn cứ Kế hoạch số 56/KH-PGD&ĐT ngày 03/02/2017 của PGD&Đ huyện Mộc Châu về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 của Ngành Giáo dục và Đào tạo Mộc Châu,

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường và địa phương, trường mầm non Hoa Đào xây dựng kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật của trường năm học 2017 như sau:

  1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
  2. Mục đích:

– Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục, trách nhiệm của nhà trường trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, học sinh trong toàn trường;

– Làm chuyển biến mạnh mẽ ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật. Gắn giáo dục pháp luật với công tác tư tưởng chính trị, đạo đức, giáo dục văn hóa truyền thống và rèn luyện ý thức tự nguyện, tự giác tìm hiểu, chấp hành pháp luật của cán bộ công chức, viên chức, nhân viên, học sinh; góp phần ổn định môi trường giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước về giáo dục.

– Tăng cường phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, công tác bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp gắn tuyên truyền PBGDPL với việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”;

– Chọn lọc, phát triển các mô hình, biện pháp PBGDPL hiệu quả, phù hợp đối tượng; đảm bảo công tác PBGDPL được thực hiện một cách linh hoạt, sáng tạo, đa dạng hóa các hoạt động nhằm phù hợp với tình hình thực tế địa phương và nhiệm vụ năm học của ngành.

  1. Yêu cầu:
  2. Kế thừa kết quả và kinh nghiệm triển khai thực hiện giai đoạn 2016 – 2021, bảo đảm sự liên tục và tính hệ thống của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; Bám sát nhiệm vụ trọng tâm của năm học.
  3. Triển khai sâu rộng, toàn diện, đồng bộ các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trong Nhà trường. Phối kết hợp giáo dục pháp luật trong chương trình chính khóa với các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và giáo dục ngoại khóa;
  4. Tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong và ngoài ngành giáo dục.
  5. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN.
  6. Nội dung:

  Năm học 2016-2017, Nhà trường tập trung tuyên truyền PBGDPL đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, lao động hợp đồng về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật biển Việt Nam, Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Luật Thực hành, tiết kiệm chống lãng phí; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Công chứng; Luật Hộ tịch; Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Bảo hiểm y tế; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Bộ luật Lao động (sửa đổi); Luật công đoàn (sửa đổi); Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá; Luật Giao thông đường bộ, Luật Xử lý vi phạm hành chính. các văn bản pháp luật mới của ngành.

Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo.

          Tiếp tục thực hiện kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011cuả Ban Bí thư Trung ương Đảng ( khóa IX) về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/T W ngày 09/12/2013 

Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngaỳ 04 /11/2013 của Ban chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo duc và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt;

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

  1. Kế hoạch cụ thể triển khai văn bản pháp luật năm học 2017

 

Thời gian Nội dung PBPL Người triển khai    Đối tượng

   tuyên truyền

Tháng 1/2017 – Luật GT đường bộ, đường sắt

– Luật bảo vệ môi trường.

– Luật phòng chống cháy nổ.

– Luật tổ chức chính quyền địa phương;

– Luật Thực hành, tiết kiệm chống lãng phí;

– Quy chế chi tiêu nội bộ

Hiệu trưởng – 100% CBGVNV, phụ huynh trong nhà trường.
Tháng 2/2017 – Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo. Hiệu trưởng – 100% CBGVNV, trong nhà trường.
Tháng 3/2017 –  Luật hôn nhân và gia đình.

– Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Bảo hiểm y tế

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;

 

Hiệu trưởng

CTCĐ

– 100% CBGVNV, trong nhà trường.
Tháng 4/2017 – Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

 

Hiệu trưởng – 100% CBGVNV, trong nhà trường.
Tháng 5/2017 – Luật biển Việt Nam,

–  Luật Công chứng; Luật Hộ tịch;

– Luật thi đua, khen thưởng.

Hiệu trưởng – 100% CBGVNV, trong nhà trường.
Tháng 8/2017 – Luật Bảo hiểm xã hội;

– Luật Bảo hiểm y tế;

Hiệu trưởng

 

– 100% CBGVNV, phụ huynh trong nhà trường.
Tháng 9/2017 – Luật chống buôn bán phụ nữ.

– Nghị định 406 của Thủ tướng chính phủ.

– Luật Viên chức;

– Quy chế dân chủ tại trường.

– Quy chế hoạt động của nhà trường. 

Hiệu trưởng

CTCĐ

– 100% CBGVNV, phụ huynh trong nhà trường.
Tháng

10/2017

– Bộ luật Lao động (sửa đổi)  Luật công đoàn (sửa đổi).

– Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá.

Hiệu trưởng

CTCĐ

– 100% CBGVNV, trong nhà trường.
Tháng

11/2017

Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt;

– Luật Phòng, chống tham nhũng;

Hiệu trưởng – 100% CBGVNV, phụ huynh trong nhà trường.
Tháng

12/2017

– Các văn bản pháp luật mới của ngành. Hiệu trưởng – 100% CBGVNV, phụ huynh trong nhà trường.

 

  1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

        – Xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2017 tới toàn thể CB,GV,NV. Gắn việc phổ biến, giáo dục pháp luật với thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

– Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên…; Cử CBGV đi bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, phương pháp phổ biến, giáo dục pháp luật khi có yêu cầu.

– Khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên đi sâu nghiên cứu khoa học viết SK về thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường.

– Tiếp tục chỉ đạo dạy học lồng ghép giáo dục đạo đức, rèn kỹ năng sống, giáo dục pháp luật vào các hoạt động dạy học và các hoạt động ngoại khóa.            

– Tiếp tục bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (theo nội dung quy định tại Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ). Tăng cường xây dựng và hoàn thiện mục thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật trên Website Trường.

– Phát động phong trào sưu tầm hình ảnh, tư liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong chương trình giảng dạy của giáo viên. Tiếp tục bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị hỗ trợ cho việc giáo dục pháp luật trong các hoạt đông giảng dạy của giáo viên.

– Tổ chức các chuyên đề về nội dung GDPL cho giáo viên toàn trường về dự và học tập (có kế hoạch cụ thể kèm theo).

– Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá xét thi đua về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của đơn vị mình lồng ghép định kỳ vào cuộc họp hàng tháng theo học kỳ và theo năm học. Báo cáo 6 tháng vào tháng 5, năm vào tháng 12 về phòng GD&ĐT.

Trên đây là kế hoạch công tác phổ biến GD pháp luật năm 2017. Nhà trường yêu cầu các bộ phận và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường cần bám sát Kế hoạch này để tổ chức triển khai và thực hiện kế hoạch có hiệu quả./.

 

 

Nơi nhận:

– Phòng GD&ĐT ( b/c);

-Trường MN Hoa Đào ( t/h);

– Lưu NT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

  

 

                  Nguyễn Thị Hòa