Danh mục: Thông tin tuyển sinh

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

31/07/2017

UBND HUYỆN MỘC CHÂUTRƯỜNG MẦM NON HOA ĐÀO  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do- Hạnh phúc Số: 72/KH-MNHĐ                          Mộc Châu, ngày 28 tháng 7 năm 2017   KẾ HOẠCH Tuyển sinh năm học 2017-2018   Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNVngày 16/3/2015 của BGD&ĐT-BNV quy đinh về danh … Đọc tiếp KẾ HOẠCH TUYỂN SINH