Mã minh chứng tiêu chuẩn 1 theo Thông tư 19

Phụ lục 4 BẢNG DANH MỤC MÃ MINH CHỨNG   TIÊU CHUẨN 1: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG   Tiêu chí Số TT Mã minh chứng Tên minh chứng Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, điều tra,…

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

UBND HUYỆN MỘC CHÂU TRƯỜNG MẦM NON HOA ĐÀO  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Số: 73/TB-TrMNHĐ                       Mộc Châu, ngày 31 tháng 07 năm 2017   THÔNG BÁO