Archives

Mã minh chứng tiêu chuẩn 1 theo Thông tư 19

Tháng Hai 18, 2019 4:05 chiều Phụ lục 4 BẢNG DANH MỤC MÃ MINH CHỨNG   TIÊU CHUẨN 1: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG   Tiêu chí Số TT Mã minh chứng Tên minh chứng Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, điều tra,…