THÔNG BÁO TUYỂN SINH

31/07/2017

UBND HUYỆN MỘC CHÂU TRƯỜNG MẦM NON HOA ĐÀO  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Số: 73/TB-TrMNHĐ                       Mộc Châu, ngày 31 tháng 07 năm 2017   THÔNG BÁO Kế hoạch tuyển sinh năm học  2017 – 2018   Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGD … Đọc tiếp THÔNG BÁO TUYỂN SINH

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

31/07/2017

UBND HUYỆN MỘC CHÂUTRƯỜNG MẦM NON HOA ĐÀO  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do- Hạnh phúc Số: 72/KH-MNHĐ                          Mộc Châu, ngày 28 tháng 7 năm 2017   KẾ HOẠCH Tuyển sinh năm học 2017-2018   Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNVngày 16/3/2015 của BGD&ĐT-BNV quy đinh về danh … Đọc tiếp KẾ HOẠCH TUYỂN SINH